ملاقات مدیر نمایندگی با مدیر شعب بانک ملی و دبیر بانکهای هرمزگان و هماهنگی برگزاری جشن گلریزان


به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی ستاد مردمی دیه استان هرمزگان؛ عبدالمجید مرادی نسب مدیر نمایندگی ستاددیه استان هرمزگان با جناب آقای آرمات مدیرشعب بانک ملی ودبیر بانکهای استان هرمزگان در محل دفتر مدیرشعب بانک ملی استان نشستی داشتند .
مدیر نمایندگی ستاد دیه گزارشی از اقدامات این ستاد در آزادی جرائم غیر عمدارائه وخواستارمشارکت مدیریت شعب بانک ملی و بانکهای استان درجشن گلریزان شدند که جناب آقای آرمات ضمن استقبال از پیشنهاد ستاددیه مقررگردید اولین فرصت جلسه مدیران بانکهای استان در برگزاری جشن گلریزان بعمل آورند دراین جلسه که جناب آقای احترامی ازمدیران ارشد بانک ملی هرمزگان نیز حضورداشتند ازطرف مدیرشعب بانک ملی مسئولیت هماهنگی وبرگزاری جشن گلریزان
عهده دارشدند .