کمک خیر هرمزگانی و آزادی احدی از زندانیان


به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی ستاد مردمی دیه استان هرمزگان؛ عبدالمجید مرادی نسب مدیرنمایندگی ستاد مردمی دیه هرمزگان خیرهرمزگانی آقای ع . رفیعی بندری باحضور در دفتر مدیرنمایندگی ستاد مردمی دیه طی مبلغ چهارده میلیون وهشتصدهزارتومان جهت آزادی احدی از زندانیان بحساب ستاددیه واریزنمودند و مرادی نسب عنوان نمودند ؛ ترویج حمایت از خانواده های زندانیان نیازمند و آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد باید بعنوان یک فرهنگ در جامعه تاکید کرد و به منظور فرهنگ سازی و بسط وگسترش کارخیر ازایشان تقدیروتشکر بعمل آوردند.