حضور مدیر عامل صندوق خسارت بدنی در دفتر ستاددیه


به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی ستاد مردمی دیه استان هرمزگان؛ مدیر عامل صندوق تامین خسارتهای بدنی جناب آقای شیخی در دفتر ستادمردمی دیه هرمزگان دراین جلسه که درمحل دفترمدیرستاددیه و باحضور کارشناسان ستاددیه تشکیل گردید براهمیت همکاری صندوق باستاد مطالب مهم ومبسوطی مطرح وپیرامون انتقال وتخصیص چهارهزارمیلیارد تومان ازمحل اعتبارات صندوق به سازمان راهداریها عنوان که مقررگردیدبا رایزنی وهماهنگی با مجمع نمایندگان استان در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ وصحن مجلس از انتقال اعتبارموردنظر جلوگیری بعمل آید که درجلسه مذکور آقای مرادی نسب طی تماس تلفنی با رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان موضوع انتقال بودجه مذکور مطرح وخواستارحمایت و همکاری نمایندگان هرمزگان درمجلس شورای اسلامی بنمظور تسبیط وتصویب بودجه صندوق تامین خسارت بدنی گردیدند