دوشنبه ها در زندان


به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی ستاد مردمی دیه استان هرمزگان؛ مرادی نسب مدیر نمایندگی ستاددیه عنوان نمود : پیرو هماهنگی قبلی با مدیرکل زندان ونایب رئیس ستاد دیه روز دوشنبه مورخ ششم آذرماه دو نفر ازکارشناسان ستاد دیه هرمزگان به شهرستان میناب اعزام وبااستقرار در زندان میناب پیگیریهای لازم انجام گرفته و گزارش مزبور بشرح ذیل اعلام میگردد
۱- شانزده پرونده جرائم غیر عمد در زندان میناب مورد بررسی ورسیدگی قرارگرفت
۲- برای ۷ نفراز مددجویان باتوجه به داشتن تعداد محکومیت مالی ۱۲ صورتجلسه سازش تنظیم گردید
۳- مقدمات آزادی یک نفر ازمددجویان بعمل آمد
۴- راهنمائی یک مورد اعاده دادرسی
۵- چهار مورد پیگیری اعسار و تقسط