دیدار مدیر نمایندگی ستاددیه هرمزگان با رئیس اتاق بازرگانی


به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی ستاد مردمی دیه استان هرمزگان؛ در جهت پیش بینی و هماهنگی و جذب مشارکتهای مردمی مدیرنمایندگی ستادمردمی دیه هرمزگان در ملاقات با رئیس اتاق بازرگانی بندرعباس به اتفاق آقایان حزنی وحسن زاده آملی اعضای هیات امناء ستاد با آقای دکتر صفا رئیس اتاق بازرگانی بندرعباس دیدار داشتند .
بدواً آقای مرادی نسب گزارشی ازفعالیتهای ستاد درسالهای گذشته وسالجاری در جهت آزادی زندانیان جرائم غیر عمد ارائه و خواستار مشارکت تجاروبازرگانان عضو اتاق بندرعباس شدند. دراین جلسه آقای حزنی عضو هیات امنا ء وعضو اتاق بازرگانی بندرعباس با اشاره و تائید عملکردستاددیه خواستار مشارکت اتاق بازرگانی درجهت کمک به آزادی زندانیان گردیدند وهمچنین جناب آقای حسن زاده آملی از نحوه جذب مشارکتهای دستگاها وسازمانها وتکالیفی که درجهت فعالیتهای اجتماعی برعهده دارند یادآور وخواستار همراهی وهمکاری اتاق با ستاد دیه شدند . در پایان درخواست کتبی مدیر نمایندگی ستاددیه از اتاق بازرگانی مبنی برمشارکت ومساعدت اتاق بازرگانی تقدیم آقای صفا گردید ومقرر شد .