بازدید مدیر نمایندگی ستاددیه استان هرمزگان از زندان بندرلنگه


به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی ستاد مردمی دیه استان هرمزگان؛ عبدالمجید مرادی نسب مدیر نمایندگی ستاددیه استان هرمزگان عنوان نمود ؛ در ادامه بازدید از زندانهای استان ضمن بازدید و دیدار ودلجوئی ازمددجویان جرائم غیر عمد زندان بندرلنگه تعداد ۹ پرونده مورد بررسی و رسیدگی قرارگرفت که منجر به آزادی ۲ نفرگردید ومابقی پرونده ها با پیگیریهای بعدی دردستورکارقرارگرفت در این بازدید مرادی نسب مدیر نمایندگی ستاددیه استان درمعیت رئیس زندان شهرستان بندرلنگه با آقای جابر رئیس دادگستری و آیت الله رکنی امام جمعه سابق وازعلمای مورداحترام مردم شهرستان و آقای راهبر امام جمعه اهل سنت و آقای صابری معاون فرماندار بندرلنگه و آقای وطنخواه رئیس شورای شهر بصورت جداگانه دیداروملاقات نمودند و پیرامون برگزاری جشن گلریزان درشهرستان بندرلنگه مذاکره و مطالب مورد اهمیت آزادی زندانیان در جشن گلریزان بیان ومطرح گردید مقرر شد در۱۴ اسفند بمناسبت روزاحسان ونیکوکاری جشن گلریزان درشهرستان بندرلنگه برگزارگردد .