بازدید از زندان مرکزی بندرعباس


به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی ستاد مردمی دیه استان هرمزگان؛ عبدالمجید مرادی نسب مدیر نمایندگی ستاددیه استان هرمزگان عنوان نمود ؛ در ادامه برنامه کاری حضور دوشنبه ها در هر کدام از زندانهای استان با حضور در زندان مرکزی بندرعباس. بهمراه مددکاران و کارشناسان ستاد ضمن.دلجویی از مددجویان تحت حمایت ماحصل این بازدید تعداد ۳۲ پرونده تشکیل و پیگیری که از این تعداد ۸ نفر در شرف آزادی و تعداد ۴ نفر از زندان آزاد گردیدند و هم اکنون نیز تعداد. پنجاه و دو نفر از زندانیان تحت حمایت ستادد مردمی دیه هرمزگان در زندان تحمل حبس می نمایند که منتظر کمک های مردم نوعدوست وخیرین محترم می باشند