آزادی احدی از زندانیان نسوان با کمک شرکت بنا گستر


کمک شرکت بنا گستر
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی ستاد مردمی دیه استان هرمزگان؛ عبدالمجید مرادی نسب مدیر نمایندگی ستاددیه استان هرمزگان عنوان نمود ؛ در پی دعوت مدیریت ستادمردمی دیه استان هرمزگان از آقای دکترطالب زارع قائم مقام محترم شرکت بناگستر کرانه باحضور در دفتر مدیریت ستاد آقای مرای نسب گزارشی از روند آزادی زندانیان جرائم غیر عمد ارائه و درخواست مشارکت جهت آزادی احدی از زندانیان نسوان خانم ع. پ کارآفرین وسرپرست خانوار وداری یک پسر ۹ساله معلول می باشد که بعلت بدهی دوران محکومیت خوددرزندان بندرعباس سپری مینمایند که درادامه جناب آقای دکترزارع فرمودند این شرکت درسالهای گذشته درجهت فعالیتهای خیرخواهانه خصوصا آزادی زندانیان فعال بوده است که برای کمک به آزادی زندانی موردنظر نیز استقبال نموده و مبلغ یک میلیاردوهشتصد میلیون ریال تخصیص و بحساب ستاد دیه جهت آزادی نامبرده واریزگردید و خوشبختانه مقدمات آزادی زندانی درهفته جاری بعمل وبه آغوش گرم خانواده برخواهد گشت بدینوسیله مراتب تقدیر وتشکر ازاقدامات انساندوستانه وخداپسندانه ایشان و هیات مدیرشرکت بناگسترکرانه اعلام میگردد روابط عمومی ستادمردمی دیه هرمزگان.