نذر رهایی به نیت سومین سالگرد حاج قاسم


نذر رهایی به نیت سومین سالگرد حاج قاسم (سردار دلها) برای کمک به آزادی ۵۰ مددجوی غیرعمد هرمزگانی