تقدیر از قضات محاکم حقوقی و خانواده شهید بهشتی بندرعباس در تعامل بیشتر با ستاد مردمی دیه استان


به گزارش روابط عمومی ستاد مردمی دیه هرمزگان به منظور هم اندیشی وتعامل قضات محاکم حقوقی وخانواده باستاددیه دربررسی پرونده های مددجویان جرائم غیرعمدی درپذیرش اعساروتسریع در رسیدگی،دیداری صمیمی باحضور مصطفی کیشانی مدیر کل زندانهاواحمد مرادی نژاد مدیر نمایندگی ستاد دیه و(صمد دهقانی رئیس مجتمع قضایی دادگستری شهید بهشتی بندرعباس وجمعی از قضات)در دادگستری شهرستان برگزار گردید.نخست صمد دهقانی ضمن قدردانی از اقدامات خداپسندانه ستاد دیه در کمک به زندانیان غیرعمدی افزود:بازگشت یک زندانی به آغوش گرم خانواده باعث کاهش آسیب های اجتماعی میشود و این نهاد حمایتی در استان به حول و قوه الهی کارنامه درخشانی دارد و مجموعه قضایی از عملکرد ستاد دیه کاملا رضایت دارد و به نوبه خودم و تمام همکاران از مدیر کل زندانها و مدیر نمایندگی ستاد دیه تشکر میکنم و بنده و تمامی قضات در تعامل بیشتر با ستاد دیه تلاش می نماییم. مصطفی کیشانی هم ضمن قدردانی از قضات محترم بیان داشت: موفقیت های بدست آمده در آزادی مددجویان و پذیرش اعسار نتیجه تعامل طرفین میباشد.
در پایان مراسم با اهدا لوح تقدیر و یک جلد قرآن مجید با امضا علی صالحی ریاست محترم کل دادگستری استان و رئیس هیئت امنا ستاد دیه و مصطفی کیشانی مدیر کل محترم زندانها و نائب رئیس هیئت امنا ستاد دیه و احمد مرادی نژاد مدیر محترم نمایندگی ستاد مردمی دیه استان هرمزگان از قضات محترم محاکم خانواده و حقوقی دادگستری شهرستان بندرعباس تقدیر شد.