جشن بزرگ از قربان تا غدیر


در ایام کرونا بجای قربانی کردن، کمک کنیم برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و برگرداندن این عزیزان به آغوش گرم خانواده