آمار و گزارش عملکرد ستاددیه در ۹ ماهه سال ۹۹


آمار و گزارش عملکرد نمایندگی ستاددیه استان هرمزگان در ۹ ماهه اول سال ۹۹ در قالب نمودار