بازدید مدیر نمایندگی ستاددیه استان و برگزاری جلسه صلح و سازش در زندان مرکزی بندرعباس


 

به گزارش روابط عمومی ستاددیه استان هرمزگان : احمد مرادی نژاد مدیر نمایندگی ستاددیه استان با حضور مدیر مدیر زندان مرکزی بندرعباس   در معیت مددکاران  جلسه ای در روز سه شنبه  مورخه ۱۱/۱۰/۹۷ به منظور جذب حداکثری اعتبارات و همچنین تعیین تکلیف نمودن پرونده های مددجویان جرائم غیر عمد خصوصاً مهریه برگزار گردید که ضمن دلجوئی و آشنایی چهره به چهره و استماع سخنان و خواسته های مددجویان حاضر بررسی و در مورد مشکلات آنان بحث و تبادل نظر گردید و تک تک پرونده مددجویانی که در ستاددیه تشکیل گردیده و اقدامات انجام شده و  ضمن توجیه در پیگیری پرونده ها از طریق خانواده آنان تا حصول نتیجه اقدام و تعداد مددجویان جدید الورود فرمهای مربوط به تشکیل پرونده در زندان تکمیل و جهت انجام استعلامات و مشخص شدن مبلغ بدهی و شکات به مددکاران ستاد ارجاع که در این جلسه زمینه تشکیل ۱۷ پرونده و پیگیری ۷۳  پرونده متشکله در ستاد فراهم گردید و زمینه آزادی تعداد ۱۰ نفر از مددجویان جرائم غیر عمد مهیا شود