کمک یک میلیارد ریالی خیرین جامعه پزشکان بندرعباس به پزشک متخصص مغز و اعصاب


 

 

پزشک متخصص مغز و اعصاب که به لحاظ قصور پزشکی روانه زندان مرکزی بندرعباس گردید و مدت یکسال با بدهی بالغ بر ۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال هم اکنون در زندان بسر میبرد و با کمک یک میلیارد ریالی خیرین جامعه پزشکان جهت آزادی نامبرده به ستاددیه استان مساعدت نمودند و زمینه مختومه شدن سه پرونده با کل بدهی حدود ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شکات پرداخت گردید و پرونده نامبرده همچنان مفتوح می باشد .