ساختار تشکیلاتی


ساختار تشکیلاتی

ستاد دیه در مراکز استان ها دارای شعباتی است که اعضاء هیئت امناء آن را

رئیس کل دادگستری استان،
مدیر کل زندان های استان،
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان
وچهار نفر از خیرین معتمد، متدین و دارای نفوذ معنوی در سطح استان که همه به صورت مردمی می باشند، انتخاب می گردد و هیئت مدیره نیز منتخب هیئت امناء در استان
بوده و در حقیقت امور اجرایی ستاد های دیه را عهده دار می باشند.